Nha Khoa Ph?c H?i

10/11/2016

L?I ÍCH C?A VI?C S? D?NG D?NG C? PROTAPER MÁY TRONG ?I?U TR? CH?A T?Y R?NG

Trâm xoay Protaper máy s? d?ng k? thu?t Crown-Down, v?i tay khoan t?c ?? 300 rpm, hi?n nay ???c s? d?ng r?ng rãi trong th?c hành […]
15/09/2016

PH?C H?I L?I R?NG B? GÃY V?,M?T CH?T DO SÂU B?NG PH?C H?I C? ??NH B?NG VÀNG HO?C QUÍ KIM

Khi r?ng b?n b? gãy v? do l?c nhai, ch?n th??ng ho?c m?t ch?t do sâu r?ng thì ngoài vi?c b?c l?i r?ng b?ng r?ng s? […]
24/08/2016

?ng D?ng Protaper Máy Trong H? Tr? ?i?u Tr? T?y R?ng

?ng D?ng Protaper Máy Trong H? Tr? ?i?u Tr? T?y R?ng Protaper Máy Là Gì ? Trâm xoay protaper máy s? d?ng k? thu?t  Crown-Down, v?i […]
17/07/2016

C?o Vôi R?ng V?i Dung D?ch Kháng Viêm Chlorhexidine Digluconate 0,12%

C?o Vôi R?ng V?i Dung D?ch Kháng Viêm Chlorhexidine Digluconate 0,12% Nh?ng l?i ích c?a c?o vôi r?ng th??ng xuyên nh? là ng?n ng?a ???c các […]
28/12/2015

Nha Khoa Ph?c H?i

Nha Khoa Ph?c H?i Nha Khoa Ph?c H?i Là Gì ? Li?u pháp nha khoa ph?c h?i là t?t c? các li?u trình ?i?u tr? ph?c […]

Phone+Zalo: 0931 306 676