D?ch v?

10/11/2016

L?I ÍCH C?A VI?C S? D?NG D?NG C? PROTAPER MÁY TRONG ?I?U TR? CH?A T?Y R?NG

Trâm xoay Protaper máy s? d?ng k? thu?t Crown-Down, v?i tay khoan t?c ?? 300 rpm, hi?n nay ???c s? d?ng r?ng rãi trong th?c hành […]
05/11/2016

Ng?n Ng?a Sâu R?ng Hi?u Qu? V?i Fluoride

Ng?n Ng?a Sâu R?ng Hi?u Qu? V?i Fluoride Fluoride là gì ? Fluoride là m?t khoáng ch?t có m?t trong t? nhiên v?i s? l??ng khác nhau […]
15/09/2016

PH?C H?I L?I R?NG B? GÃY V?,M?T CH?T DO SÂU B?NG PH?C H?I C? ??NH B?NG VÀNG HO?C QUÍ KIM

Khi r?ng b?n b? gãy v? do l?c nhai, ch?n th??ng ho?c m?t ch?t do sâu r?ng thì ngoài vi?c b?c l?i r?ng b?ng r?ng s? […]
24/08/2016

?ng D?ng Protaper Máy Trong H? Tr? ?i?u Tr? T?y R?ng

?ng D?ng Protaper Máy Trong H? Tr? ?i?u Tr? T?y R?ng Protaper Máy Là Gì ? Trâm xoay protaper máy s? d?ng k? thu?t  Crown-Down, v?i […]
17/07/2016

C?o Vôi R?ng V?i Dung D?ch Kháng Viêm Chlorhexidine Digluconate 0,12%

C?o Vôi R?ng V?i Dung D?ch Kháng Viêm Chlorhexidine Digluconate 0,12% Nh?ng l?i ích c?a c?o vôi r?ng th??ng xuyên nh? là ng?n ng?a ???c các […]
18/02/2016

Mouth Guard – Máng B?o V? Mi?ng

Mouth Guard – Máng B?o V? Mi?ng Hãy t??ng t??ng r?ng b?n s? ra sao khi m?t 1 ho?c nhi?u r?ng c?a tr??c? Khi ?ó vi?c […]
30/12/2015

T?y tr?ng r?ng OPALESCENCE BOOST

T?y tr?ng r?ng OPALESCENCE BOOST S? l?a ch?n hoàn h?o cho hàm r?ng tr?ng sáng N?u b?n ?ã t?ng mong mu?n m?t k?t qu? t?y tr?ng […]
28/12/2015

Nha khoa t?ng quát

N?i dung ?ang ???c c?p nh?t * L?u y?: Kê?t qua? ?a da?ng tu?y thuô?c va?o c? ?i?a cu?a mô?i ng???i!

Phone+Zalo: 0931 306 676